GLKB statūti

GRĀCAS LATVIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBA

STATŪTI

 1. nodaļa: NOSAUKUMS, ATRAŠANĀS VIETA UN DARBĪBAS JOMA

(1) Biedrības nosaukums latviešu valodā ir „GRĀCAS LATVIEŠU KULTŪRAS BIEDRĪBA“.

(2) Tā atrodas Grācā un attīsta savu darbību Eiropā.

 1. nodaļa: MĒRĶIS

Biedrība, kuras mērķis nav orientēts uz peļņu, izvirza sekojošus mērķus:
(1) Grācā un Štīrijā dzīvojošo latviešu svētku pasākumu organizēšana un latviešu kopienas attīstīšana.
(2) Latviešu valodas, tradīciju un latviešu pašapziņas kopšana, kā arī mērķtiecīga latviešu kultūras vērtību audzināšana bērnos.
(3) Latviešu nacionālo svētku organizēšana un valsts sabiedrisko un politisko pasākumu atbalstīšana Grācā un Štīrijā.
(4) Latvijas un Austrijas kultūras un sociālo sakaru veicināšana.
(5) Biedrības darbības plašākā nozīme ir kultūras vērtību kopšana, tā nav saistīta ne ar politiskām partijām, ne firmām.

 1. nodaļa: LĪDZEKĻI BIEDRĪBAS MĒRĶA SASNIEGŠANAI

(1) Biedrības mērķa sasniegšanai lietojami 2. un 3. punktā minētie ideālie un materiālie līdzekļi.
(2) Par ideāliem līdzekļiem uzskatāmi:
a) sadarbība ar citām iestādēm Eiropā;
b) sadarbība ar Latvijas Republikas vēstniecību Austrijā;
c) ES projektu piesaistīšana;
d) mājas lapas izveide un uzturēšana, informatīvu rakstu izdošana;
e) personīgu kontaktu uzturēšana un viedokļu apmaiņa ar līdzīgus mērķus izvirzījušām biedrībām;
f) atbilstošas filmotēkas, videotēkas, kā arī audiotēkas un bibliotēkas izveide un uzturēšana.

(3) Par finansiāliem līdzekļiem uzskatāmi:
a) biedru naudas un ziedojumi;
b) privātpersonu un juridisko personu iemaksas biedrības finansēšanai;
c) pasākumi, režija, lietu un naudas ziedojumi, naudas vākšana un pabalsti.

 1. nodaļa: BIEDRU STATUSA VEIDI

(1) Biedrības biedri dalās parastajos un goda biedros.
(2) Parastie biedri ir tie, kuri pilnībā piedalās biedrības darbā. Goda biedru nosaukumu piešķir par īpašiem nopelniem biedrības labā.

 1. nodaļa: BIEDRU IESTĀŠANĀS

(1) Biedrībā var iestāties, iesniedzot rakstisku pieteikumu, jebkura rīcībspējīga fiziska persona, kā arī juridiska persona, kura vēlās piedalīties biedrības mērķu realizēšanā.
(2) Valde pieņem lēmumu par biedru uzņemšanu divu nedēļu laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Iesniedzējs var personīgi piedalīties valdes sēdē par viņa uzņemšanu, bet viņu var uzņemt arī bez personīgas klātbūtnes. Valdes lēmums rakstveidā jāizsūta iesniedzējam ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas.
(3) Goda biedra nosaukumu piešķir pilnsapulce uz valdes iesnieguma pamata.

 1. nodaļa: DALĪBAS IZBEIGŠANA

(1) Dalība izbeidzas ar brīvprātīgu izstāšanos un izslēgšanu, juridiskām personām pēc tiesību subjekta zaudēšanas vai līdz ar nāvi.
(2) Par izstāšanos valdei jāpaziņo rakstiski vismaz mēnesi iepriekš. Par pēdējo mēnesi ir jāmaksā biedru nauda. Laika termiņus nosaka pēc pasta zīmoga.
(3) Valde var biedru izslēgt pēc biedru naudas nemaksāšanas ilgāk kā vienu gadu, ja nav ņemti vērā divi rakstiski brīdinājumi ar atbilstošiem maksāšanas termiņa pagarinājumiem. Pienākums nomaksāt nesamaksātās biedru naudas paliek spēkā.
(4) Valde var biedru izslēgt citu biedru tiesību rupjas pārkāpšanas dēļ, pret biedrības mērķi vērstas darbības, uzticēto uzdevumu ignorēšanas un negodīgas rīcības dēļ. Valde lemj par izslēgšanu savā sēdē un uzaicina biedru personīgi sniegt paskaidrojumus, bet viņa piedalīšanās nav obligāta lēmuma pieņemšanai. Valdes lēmums rakstveidā jāizsūta attiecīgajai personai ne vēlāk kā divas nedēļas pēc lēmuma pieņemšanas.
(5) Pēc dalības izbeigšanas iemaksātā biedru nauda netiek atgriezta.
(6) Goda biedra nosaukumu atsauc pilnsapulce uz valdes iesnieguma pamata.

 1. nodaļa: BIEDRU TIESĪBAS

(1) Biedriem ir tiesības piedalīties visos biedrības pasākumos un lietot biedrības telpas. Balss tiesības pilnsapulcē ir visiem biedriem.
(2) Ne mazāk kā desmitā daļa biedru var valdei pieprasīt pilnsapulces sasaukšanu.
(3) Valdei katrā pilnsapulcē jāinformē biedri par biedrības darbību un finansiālo stāvokli. Ja ne mazāk kā desmitā daļa biedru, pamatojot iemeslus, pieprasa šādu informāciju arī citā laikā, valdei tā jāsniedz attiecīgajiem biedriem četru nedēļu laikā.
(4) Valdei jāinformē biedri par pārbaudīto gada bilanci. Ja tas notiek pilnsapulces laikā, jāpieaicina revidenti.

 1. nodaļa: BIEDRU PIENĀKUMI

(1) Biedriem ir pienākums iespēju robežās atbalstīt biedrības intereses un atteikties no visa, kas varētu kaitēt biedrības autoritātei un mērķim.
(2) Viņiem jāievēro biedrības statūti un biedrības pārvaldes institūciju lēmumi.
(3) Biedriem ir pienākums precīzi noteiktajos laikos maksāt pilnsapulcē noteiktās biedru naudas.

 1. nodaļa: BIEDRĪBAS PĀRVALDES INSTITŪCIJAS

(1) Biedrības pārvaldes institūcijas ir pilnsapulce, valde, revidenti un šķīrējtiesa.
(2) Nosauktās institūcijas veic savu darbu sabiedriskā kārtā.

 1. nodaļa: PILNSAPULCE

(1) Pilnsapulce ir “biedru sapulce” 2002.gada Biedrību likuma izpratnē. Kārtējā pilnsapulce notiek vienu reizi gadā.
(2) Ārkārtas pilnsapulce notiek pēc

 1. a) valdes vai kārtējās pilnsapulces lēmuma,
  b) ne mazāk kā 10. daļas biedru rakstiska iesnieguma,
  c) revidentu/ viena revidenta lēmuma,
  d) tiesas uzaicināta kuratora lēmuma

četru nedēļu laikā.

(3) Uz kārtējo, kā arī uz ārkārtas pilnsapulci visi biedri jāuzaicina rakstiski (ar e-pastu) vismaz divas nedēļas pirms noteiktā datuma. Pilnsapulces datums jāpaziņo reizē ar darba kārtību. Pilnsapulci sasauc valde vai revidenti/ revidents, vai tiesas uzaicināts kurators.

(4) Iesniegumi pilnsapulcei jāiesniedz valdei rakstiski vai pa e-pastu vismaz trīs dienas pirms pilnsapulces izziņotā datuma.

(5) Spēkā esošus lēmumus var pieņemt tikai darba kārtībā, izņemot tos par ārkārtas pilnsapulces pieprasīšanu.

(6) Visiem biedriem ir tiesības piedalīties pilnsapulcē. Katram biedram ir viena balss. Balss tiesību nodošana citam biedram rakstiskas pilnvaras ceļā ir iespējama.

(7) Pilnsapulce ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja ieradušies nemazāk kā 10. daļa biedru.

(8) Pilnsapulces vēlēšanas un lēmumu pieņemšana parasti notiek ar nodoto derīgo balsu vienkāršu vairākumu. Lēmumiem, ar kuriem tiek mainīts biedrības statūts vai izbeigta biedrības darbība, tomēr nepieciešams nodoto derīgo balsu divu trešdaļu kvalificēts vairākums.

(9) Pilnsapulci vada priekšsēdētājs/priekšsēdētāja, ja viņi nevar ierasties, tad vietnieks/vietniece. Ja arī viņš/viņa nevar ierasties, tad vada gados vecākais klāt esošais valdes loceklis.

 1. nodaļa: PILNSAPULCES UZDEVUMI

Pilnsapulcei ir sekojoši uzdevumi:

(1) Lēmuma pieņemšana par ierosinājumu;
(2) Pārskata ziņojuma pieņemšana un apstiprināšana, gada bilances pieņemšana un apstiprināšana, pieaicinot revidentus;
(3) Valdes locekļu un revidentu vēlēšanas un atcelšana;
(4) Juridisko darījumu apstiprināšana starp valdi un revidentiem;
(5) Valdes atslogošana;
(6) Biedru naudu apjoma noteikšana biedriem;
(7) Goda biedra nosaukuma piešķiršana un atcelšana;
(8) Lēmuma pieņemšana par izmaiņām statūtos un brīvprātīgu biedrības slēgšanu;
(9) Konsultēšana un lēmuma pieņemšana par citiem dienas kārtības jautājumiem.

 1. nodaļa: VALDE

(1) Valde sastāv no vismaz 5 locekļiem, proti, vismaz no priekšsēdētāja/priekšsēdētājas un vietnieka/vietnieces, sekrtetāra/sekretāres un vietnieka/vietnieces un kasiera/kasieres.
(2) Valdi ievēl pilnsapulce. Ja kāds no ievēlētajiem locekļiem aiziet, valdei ir tiesības viņa vietā iecelt citu ievēlamu locekli, par ko vēlāk nākamajā pilnsapulcē jāsaņem apstiprinājums. Ja valde bez savas iecelšanas papildināšanas vispār vai uz neparedzami ilgu laiku pārtrauc darboties, tad katram revidentam ir pienākums nekavējoties sasaukt ārkartas pilnsapulci ar mērķi no jauna ievēlēt valdi. Ja arī revidenti nebūtu spējīgi rīkoties, katram biedram, kurš redz šo nepieciešamību, nekavējoši jāpieprasa atbildīgajai tiesai uzaicināt kuratoru, kuram tūlīt jāsasauc ārkārtas pilnsapulce.
(3) Valdes darbības periods ir uz diviem gadiem, atkārtota ievēlēšana ir iespējama. Valdē katrs amats jāveic personīgi.
(4) Valdi rakstiski vai mutiski sasauc priekšsēdētājs/priekšsēdētāja, ja viņš/viņa nevar ierasties, tad viņa/viņas vietnieks/vietniece. Ja arī tas/tā nevar ierasties uz neparedzamu laiku, katrs cits valdes loceklis drīkst sasaukt valdi.
(5) Valde var pieņemt lēmumu, ja visi tās locekļi tika uzaicināti un vismaz trīs no viņiem ir ieradušies.
(6) Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu; vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā ir priekšsēdētāja/priekšsēdētājas balss.
(7) Valdes sēdi vada priekšsēdētājs/priekšsēdētāja, ja viņš/viņa nevar ierasties, tad vada viņa/viņas vietnieks/vietniece. Ja arī viņš/viņa nevar ierasties, tad vadība jāuzņemas gados vecākajam klātesošajam valdes loceklim vai tam valdes loceklim, kura vadībai piekrīt vairākums pārējo valdes locekļu.
(8) Valdes locekļa darbība beidzas pēc termiņa beigšanās ar atstādināšanu un atkāpšanos vai pēc nāves.
(9) Pilnsapulce var katrā laikā atstādināt visu valdi vai atsevišķus tās locekļus. Atstādināšana stājas spēkā ar jaunās valdes, att.valdes locekļa pieprasīšanu.
(10) Valdes locekļi var katrā laikā rakstiski paskaidrot savu atkāpšanos. Atkāpšanās paskaidrojums jāadresē valdei, visas valdes atkāpšanās gadījumā-pilnsapulcei. Atkāpšanās stājas spēkā tikai ar nakamā locekļa vēlēšanām, att. iecelšanu.

 1. nodaļa: VALDES UZDEVUMI

Valdes uzdevums ir biedrības vadība. Tā ir „vadošā institūcija“ pēc 2002. gada Biedrību likuma. Tai jāpilda visi uzdevumi, kuri statūtos nav uzdoti citai pārvaldes institūcijai. Tās darbībā it sevišķi iekļautas sekojošas lietas:

(1) Biedrības prasībām atbilstošas rēķinvedības izveide ar tekošo ieņēmumu/izdevumu uzskaiti un īpašumu saraksta vešana kā minimālā prasība;
(2) Gada budžeta projekta, atskaites ziņojuma un gada bilances sastādīšana;
(3) Pilnsapulces sagatavošana un sasaukšana šajos statūtos 9. nodaļas 1. un 2. punktā apakšpunktos a-c paredzētajos gadījumos;
(4) Biedrības biedru informēšana par biedrības darbu, biedrības finansiālo stāvokli un pārbaudīto gada bilanci;
(5) Biedrības īpašuma pārvaldīšana;
(6) Biedru uzņemšana un izslēgšana;
(7) Darbinieku pieņemšana darbā biedrībā un atbrīvošana.

 1. nodaļa: ATSEVIŠĶU VALDES LOCEKĻU ĪPAŠIE PIENĀKUMI

(1) Valdes priekšsēdētājs/priekšsēdētāja vada biedrības tekošos darījumus. Sekretārs/sekretāre atbalsta priekšsēdētāju biedrības darījumu vadīšanā.
(2) Priekšsēdētājs/priekšsēdētāja un vietnieks/vietniece pārstāv biedrību ārējos sakaros ar vienādām tiesībām. Biedrības rakstisko dokumentu derīgumam nepieciešami priekšsēdētāja/priekšsēdētājas un sekretāra/sekretāres paraksti, naudas darījumos (īpašuma dispozīcijām) priekšsēdētāja/priekšsēdētājas un kasiera/kasieres paraksti. Juridiskajiem darījumiem starp valdes locekļiem un biedrību nepieciešama kāda cita valdes locekļa piekrišana.
(3) Juridiskas pilnvaras pārstāvēt biedrību ārējos sakaros, att.tās vārdā parakstīties, var izsniegt vienīgi 2.punktā nosauktie valdes locekļi.
(4) Kavēšanās gadījumā priekšsēdētājam/priekšsēdētājai ir tiesības patstāvīgi uz savu atbildību dot rīkojumus par lietām, kas ir pilnsapulces vai valdes kompetencē; iekšējās attiecībās tos tomēr vēlāk vajag apstiprināt pilnsapulcē vai atbildīgajā valdes institūcijā.
(5) Priekšsēdētājs/priekšsēdētāja vada pilnsapulces un valdes sēdes.
(6) Sekretārs/sekretāre protokolē pilnsapulcēs un valdes sēdēs.
(7) Kasieris/kasiere ir atbildīgs/-a par biedrības naudas turēšanu atbilstoši noteikumiem.
(8) Neierašanās gadījumā priekšsēdētāja/priekšsēdētājas, sekretāra/sekretāres vietā stājas viņu vietnieki, kasiera/kasieres vietā stājas sekretārs/sekretāre.

 1. nodaļa: REVIDENTI

(1) Pilnsapulcē ievēl divus revidentus uz diviem gadiem. Atkārtota ievēlēšana ir iespējama. Revidenti nedrīkst būt nevienā biedrības institūcijā – izņemot pilnsapulci – viņu darbības priekšmets ir pārbaude.
(2) Revidentu pienākums ir tekošo darījumu kontrole, kā arī biedrības finansiālā stāvokļa pārbaude attiecībā uz noteikumiem atbilstošu norēķināšanos un statūtos paredzētu līdzekļu izmantošanu. Valdei jāiesniedz revidentiem nepieciešamie dokumenti un jādod vajadzīgā informācija. Revidentiem jāziņo valdei par pārbaudes rezultātiem.
(3) Juridiskajiem darījumiem starp revidentiem un valdi nepieciešams pilnsapulces apstiprinājums. Uz revidentiem attiecas 11. nodaļas 8.-10. punktos saturam atbilstoši minētie noteikumi.

 1. nodaļa: ŠĶĪRĒJTIESA

(1) Visu biedrības atiecībās radušos strīdu novēršanai ir sasaucama biedrības iekšējā šķīrējtiesa. Tā ir „strīdīgu jautājumu izšķiršanas institūcija“ pēc 2002. gada Biedrību likuma un nav Šķīrējtiesa pēc Civilprocesa kodeksa 577. nodaļas sekojošiem punktiem.
(2) Šķīrējtiesa sastāv no trim biedrības štata biedriem. To izveido tādējādi, ka strīdnieku viena puse rakstiski paziņo valdei viena locekļa vārdu, kurš būs šķīrējtiesnesis. 7 dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas valde pieprasa otrai strīdnieku pusei nosaukt sava izvēlētā šķīrējtiesas locekļa vārdu 14 dienu laikā. Pēc vienošanās ar valdi 7 dienu laikā nosauktie šķīrējtiesneši nākamo 14 dienu laikā izvēl trešo biedrības štata biedru par šķīrējtiesas priekšsēdētāju. Vienāda balsu skaita gadījumā par kandidātiem izšķir ar lozēšanu. Šķīrējtiesas locekļi nedrīkst būt nevienā institūcijā – izņemot pilnsapulci – viņu darbības priekšmets ir strīds.
(3) Šķīrējtiesa pieņem savu lēmumu visu tās biedru klātbūtnē ar vienkāršu balsu vairākumu pēc abu pušu uzklausīšanas. Tā lemj pēc labākās sirdsapziņas. Tās lēmumi ir galīgi biedrības iekšienē.

 1. nodaļa: BIEDRĪBAS DARBĪBAS BRĪVPRĀTĪGA IZBEIGŠANA

(1) Par biedrības darbības brīvprātīgu izbeigšanu var izlemt tikai pilnsapulcē un tikai ar nodoto derīgo balsu divu trešdaļu vairākumu.
(2) Šai pilnsapulcei jālemj arī – ja biedrībai pieder īpašums – par norisi. It sevišķi svarīgi tai nosaukt darbības izbeigšanas vadītāju un pieņemt lēmumu par to, kam pēc pasīvu segšanas atlikušais biedrības īpašums jānodod. Šim īpašumam, cik tas iespējams un atļauts, jānonāk kādas organizācijas īpašumā, kura darbojas ar tādu pašu vai līdzīgu mērķi kā šī biedrība, vai arī jāizlieto sociālajā palīdzībā.

 

 

LETTISCHER KULTURVEREIN IN GRAZ

STATUTEN

 

 • 1: NAME, SITZ UND TÄTIGKEITSBEREICH

(1) Der Verein führt den Namen „LETTISCHER KULTURVEREIN IN GRAZ“.

(2) Er hat seinen Sitz in Graz und erstreckt seine Tätigkeit auf Europa.

 • 2: ZWECK

Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt:

(1) Organisation von Feierlichkeiten der in Graz und Steiermark wohnhaften Letten und Entwicklung einer lettischen Gemeinschaft.

(2) Das Pflegen der lettischen Sprache, der Traditionen und des lettischen Selbstbewusstseins, wie auch die lettischen Kulturwerte und zielorientierte Erziehung der Kinder.

(3) Das Veranstalten der lettischen Nationalfeiern und Unterstützen der lettischen staatlichen gesellschaftlichen Aktivitäten in Graz und Steiermark.

(4) Das Entwickeln von Kontakten zwischen Lettland und Österreich auf der kulturellen und sozialen Ebene

(5) Die Vereinstätigkeit versteht sich als kulturelle Tätigkeit im weitesten Sinn, ist keiner politischen Partei verpflichtet und Firmen-ungebunden.

 • 3: MITTEL ZUR ERREICHUNG DES VEREINSZWECKS

(1) Der Vereinszweck soll durch die in den Abs.2 und 3 angeführten ideellen und materiellen Mittel erreicht werden.

(2) Als ideelle Mittel dienen:

 1. a) Kooperation mit den anderen Institutionen in Europa;
 2. b) Kooperation mit der Botschaft der Lettischen Republik in Österreich;
 3. c) Beantragung von EU Projekten;
 4. d) Einrichtung und Pflege einer Homepage, Herausgabe einer Informationsschrift;
 5. e) Pflege der persönlichen Kontakte und des Gedankenaustausches mit Partnervereinen mit ähnlichem Vereinszweck;
 6. f) Schaffung und Verwaltung einer einschlägigen Film- und Videothek sowie einer Audiothek und Bibliothek;

(3) Als finanzielle Mittel dienen:

 1. a) Mitgliedsbeiträge und Spenden;
 2. b) Förderungsbeiträge der Privatpersonen und der juristischen Personen;
 3. c) Veranstaltungen, Regiebeiträge, Sach- und Geldspenden, Sammlungen und Subventionen.
 • 4: ARTEN DER MITGLIEDSCHAFT

(1) Die Mitglieder des Vereins gliedern sich in ordentliche und Ehrenmitglieder.

(2) Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Vereinsarbeit beteiligen. Außerordentliche Mitglieder sind solche, die die Vereinstätigkeit vor allem durch Zahlung eines erhöhten Mitgliedsbeitrags fördern. Ehrenmitglieder sind Personen, die hierzu wegen besonderer Verdienste um den Verein ernannt werden.

 • 5: ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT

(1) Mitglieder des Vereins können alle physischen Personen, sowie juristische Personen, auf Grund eines schriftlichen Antrags werden, die zur Erreichung des Vereinszwecks beitragen wollen.

(2) Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand in der Zeit bis zu zwei Wochen nach dem Erhalt des Antrags. Der Antragssteller kann an der Vorstandssitzung über seine Aufnahme persönlich teilnehmen, aber man kann ihn auch ohne persönliche Teilnahme aufnehmen. Ein schriftlicher Vorstandsbescheid ist dem Antragssteller nicht später als zwei Wochen nach dem Bescheidfassen zu verschicken.

(3) Die Ernennung zum Ehrenmitglied erfolgt auf Antrag des Vorstands durch die Generalversammlung.

 • 6: BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT

(1) Die Mitgliedschaft erlischt durch freiwilligen Austritt und durch Ausschluss, bei juristischen Personen durch Verlust der Rechtspersönlichkeit oder durch Ableben.

(2) Der Austritt muss dem Vorstand mindestens einen Monat vorher schriftlich mitgeteilt werden. Für den letzten Monat gibt es Beitragspflicht. Für die Rechtzeitigkeit ist das Datum der Postaufgabe maßgeblich.

(3) Der Vorstand kann ein Mitglied ausschließen, wenn dieses trotz zweimaliger schriftlicher Mahnung unter Setzung einer angemessenen Nachfrist länger als ein Jahr mit der Zahlung der Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist. Die Verpflichtung zur Zahlung der fällig gewordenen Mitgliedsbeiträge bleibt hievon unberührt.

(4) Der Ausschluss eines Mitglieds aus dem Verein kann vom Vorstand wegen grober Verletzung anderer Mitgliedspflichten, wegen gegen Vereinszweck gerichteten Tätigkeit, Ignorieren der anvertrauten Aufgaben und wegen unehrenhaften Verhaltung verfügt werden. Der Vorstand entscheidet über den Ausschluss in seiner Sitzung und das Mitglied wird zur Erklärung unter persönlicher Teilnahme aufgefordert, aber seine Teilnahme ist keine Pflicht für das Fassen des Bescheids. Ein schriftlicher Vorstandsbescheid ist der betreffenden Person nicht später als zwei Wochen nach dem Bescheidfassen zu verschicken.

(5) Bei der Beendigung der Mitgliedschaft wird der eingezahlte Mitgliedsbeitrag nicht rückerstattet.

(6) Die Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft kann von der Generalversammlung über Antrag des Vorstands beschlossen werden.

 • 7: RECHTE DER MITGLIEDER

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen und die Einrichtungen des Vereins zu beanspruchen. Das Stimmrecht in der Generalversammlung steht allen Mitgliedern zu.

(2) Mindestens ein Zehntel der Mitglieder kann vom Vorstand die Einberufung einer Generalversammlung verlangen.

(3) Die Mitglieder sind in jeder Generalversammlung vom Vorstand über die Tätigkeit und finanzielle Gebarung des Vereins zu informieren. Wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe von Gründen verlangt, hat der Vorstand den betreffenden Mitgliedern eine solche Information auch sonst binnen vier Wochen zu geben.

(4) Die Mitglieder sind vom Vorstand über den geprüften Rechnungsabschluss zu informieren. Geschieht dies in der Generalversammlung, sind die Rechnungsprüfer einzubinden.

 • 8: PFLICHTEN DER MITGLIEDER

(1) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen des Vereins nach Kräften zu fördern und alles zu unterlassen, wodurch das Ansehen und der Zweck des Vereins Abbruch erleiden könnte.

(2) Sie haben die Vereinsstatuten und die Beschlüsse der Vereinsorgane zu beachten.

(3) Die Mitglieder sind zur pünktlichen Zahlung der Mitgliedsbeiträge in der von der Generalversammlung beschlossenen Höhe verpflichtet.

 • 9: VEREINSORGANE

(1) Organe des Vereins sind die Generalversammlung , der Vorstand, die Rechnungsprüfer und das Schiedsgericht.

(2) Die genannten Organe üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus.

 • 10: GENERALVERSAMMLUNG

(1) Die Generalversammlung ist die „Mitgliederversammlung” im Sinne des Vereinsgesetzes 2002. Eine ordentliche Generalversammlung findet einmal im Jahr statt.

(2) Eine außerordentliche Generalversammlung findet auf

 1. a) Beschluss des Vorstands oder der ordentlichen Generalversammlung,
 2. b) Schriftlichen Antrag von mindestens einem Zehntel der Mitglieder,
 3. c) Verlangen der Rechnungsprüfer,
 4. d) Beschluss der/eines Rechnungsprüfers,
 5. e) Beschluss eines gerichtlich bestellten Kurators

binnen vier Wochen statt.

(3) Sowohl zu den ordentlichen wie auch zu den außerordentlichen Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem Termin schriftlich, per E-mail) einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Die Einberufung erfolgt durch den Vorstand oder durch die/einen Rechnungsprüfer oder durch einen gerichtlich bestellten Kurator.

(4) Anträge zur Generalversammlung sind mindestens drei Tage vor dem Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich oder per E-Mail einzureichen.

(5) Gültige Beschlüsse – ausgenommen solche über einen Antrag auf Einberufung einer außerordentlichen Generalversammlung – können nur zur Tagesordnung gefasst werden.

(6) Bei der Generalversammlung sind alle Mitglieder teilnahmeberechtigt. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Übertragung des Stimmrechts auf ein anderes Mitglied im Wege einer schriftlichen Bevollmächtigung ist zulässig.

(7) Die Generalversammlung ist mit der Mindestanzahl der erschienenen Mitglieder – ein Zehntel beschlussfähig.

(8) Die Wahlen und Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen in der Regel mit einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Beschlüsse, mit denen das Statut des Vereins geändert oder der Verein aufgelöst werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen gültigen Stimmen.

(9) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Obmann/die Obfrau, in der Verhinderung der Stellvertreter/-in. Wenn auch der/die verhindert wird, so führt das an Jahren älteste anwesende Vorstandsmitglied den Vorsitz.

 • 11: AUFGABEN DER GENERALVERSAMMLUNG

Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:

(1) Beschlussfassung über den Voranschlag;

(2) Entgegennahme und Genehmigung des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses unter Einbindung der Rechnungsprüfer;

(3) Wahl und Enthebung der Mitglieder des Vorstands und der Rechnungsprüfer;

(4) Genehmigung von Rechtsgeschäften zwischen Rechnungsprüfern und Verein;

(5) Entlastung des Vorstands;

(6) Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge für Mitglieder;

(7) Verleihung und Aberkennung der Ehrenmitgliedschaft;

(8) Beschlussfassung über Statutenänderungen und die freiwillige Auflösung des Vereins;

(9) Beratung und Beschlussfassung über sonstige auf der Tagesordnung stehende Fragen.

 • 12: VORSTAND

(1) Der Vorstand besteht aus mindestens 5 Mitgliedern, und zwar mindestens aus Obmann/Obfrau und Stellvertreter/-in, Schriftführer/-in, sowie Kassier/-in.

(2) Der Vorstand wird von der Generalversammlung gewählt. Der Vorstand hat bei Ausscheiden eines gewählten Mitglieds das Recht, an seine Stelle ein anderes wählbares Mitglied zu kooptieren, wozu die nachträgliche Genehmigung in der nächstfolgenden Generalversammlung einzuholen ist. Fällt der Vorstand ohne Selbstergänzung durch Kooptierung überhaupt oder auf unvorhersehbar lange Zeit aus, so ist jeder Rechnungsprüfer verpflichtet, unverzüglich eine außerordentliche Generalversammlung zum Zweck der Neuwahl eines Vorstands einzuberufen. Sollten auch die Rechnungsprüfer handlungsunfähig hat jedes Mitglied, das die Notsituation erkennt, unverzüglich die Bestellung eines Kurators beim zuständigen Gericht zu beantragen, der umgehend eine außerordentliche Generalversammlung einzuberufen hat.

(3) Die Funktionsperiode des Vorstands beträgt zwei Jahre; Wiederwahl ist möglich. Jede Funktion im Vorstand ist persönlich auszuüben.

(4) Der Vorstand wird vom Obmann/von der Obfrau, bei Verhinderung von seinem/seiner/ihrem/ihrer Stellvertreter/in, schriftlich oder mündlich einberufen. Ist auch diese/r auf unvorhersehbar lange Zeit verhindert, darf jedes sonstige Vorstandsmitglied den Vorstand einberufen.

(5) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn alle seine Mitglieder eingeladen wurden und mindestens drei von ihnen anwesend ist.

(6) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse mit einfacher Stimmenmehrheit; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des/der Vorsitzenden den Ausschlag.

(7) Den Vorsitz führt der/die Obmann/Obfrau, bei Verhinderung sein/e/ihr/e Stellvertreter/in. Ist auch diese/r verhindert, obliegt der Vorsitz dem an Jahren ältesten anwesenden Vorstandsmitglied oder jenem Vorstandsmitglied, das die übrigen Vorstandsmitglieder mehrheitlich dazu bestimmen.

(8) Die Funktion eines Vorstandsmitglieds erlischt durch den Ablauf der Funktionsperiode,  Enthebung und Rücktritt oder durch Ableben.

(9) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstands bzw. Vorstandsmitglieds in Kraft.

(10) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären.Die Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktritts des gesamten Vorstands an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird erst mit Wahl bzw Kooptierung (Abs. 2) eines Nachfolgers wirksam.

 • 13: AUFGABEN DES VORSTANDS

Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins. Er ist das „Leitungsorgan“ im Sinne des Vereinsgesetzes 2002. Ihm kommen alle Aufgaben zu, die nicht durch die Statuten einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. In seinen Wirkungsbereich fallen insbesondere folgende Angelegenheiten:

(1) Einrichtung eines den Anforderungen des Vereins entsprechenden Rechnungswesens mit laufender Aufzeichnung der Einnahmen/Ausgaben und Führung eines Vermögensverzeichnisses als Mindesterfordernis;

(2) Erstellung des Jahresvoranschlags, des Rechenschaftsberichts und des Rechnungsabschlusses;

(3) Vorbereitung und Einberufung der Generalversammlung in den Fällen des § 9 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a – c dieser Statuten;

(4) Information der Vereinsmitglieder über die Vereinstätigkeit, die Vereinsgebarung und den geprüften Rechnungsabschluss;

(5) Verwaltung des Vereinsvermögens;

(6) Aufnahme und Ausschluss von Vereinsmitgliedern;

(7) Aufnahme und Kündigung von Angestellten des Vereins.

 • 14: BESONDERE OBLIEGENHEITEN EINZELNER VORSTANDSMITGLIEDER

 

(1) Der/die Obmann/Obfrau führt die laufenden Geschäfte des Vereins. Der/die Schriftführer/in unterstützt den/die Obmann/Obfrau bei der Führung der Vereinsgeschäfte.

(2) Der/die Obmann/Obfrau und sein(-e)/ihr(-e) Stellvertreter/Stellvertreterin vertritt den Verein nach außen mit den gleichen Rechten. Schriftliche Ausfertigungen des Vereins bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Unterschriften des/der Obmanns/Obfrau und des Schriftführers/der Schriftführerin, in Geldangelegenheiten (vermögenswerte Dispositionen) des/der Obmanns/Obfrau und des Kassiers/der Kassierin. Rechtsgeschäfte zwischen Vorstandsmitgliedern und Verein bedürfen der Zustimmung eines anderen Vorstandsmitglieds.

(3) Rechtsgeschäftliche Bevollmächtigungen, den Verein nach außen zu vertreten bzw. für ihn zu zeichnen, können ausschließlich von den in Abs. 2 genannten Vorstandsmitgliedern erteilt werden.

(4) Bei Gefahr im Verzug ist der/die Obmann/Obfrau berechtigt, auch in Angelegenheiten, die in den Wirkungsbereich der Generalversammlung oder des Vorstands fallen, unter eigener Verantwortung selbständig Anordnungen zu treffen; im Innenverhältnis bedürfen diese jedoch der nachträglichen Genehmigung durch das zuständige Vereinsorgan.

(5) Der/die Obmann/Obfrau führt den Vorsitz in der Generalversammlung und im Vorstand.

(6) Der/die Schriftführer/in führt die Protokolle der Generalversammlung und des Vorstands.

(7) Der/die Kassier/in ist für die ordnungsgemäße Geldgebarung des Vereins verantwortlich.

(8) Im Fall der Verhinderung treten an die Stelle des/der Obmanns/Obfrau, des Schriftführers/der Schriftführerin ihre Stellvertreter/innen und an die Stelle des Kassiers tritt der Schriftführer/die Schriftführerin.

 • 15: RECHNUNGSPRÜFER

 

(1) Zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist möglich. Die Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Prüfung ist.

(2) Den Rechnungsprüfern obliegt die laufende Geschäftskontrolle sowie die Prüfung der Finanzgebarung des Vereins im Hinblick auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung und die statutengemäße Verwendung der Mittel. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen Unterlagen vorzulegen und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haben dem Vorstand über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.

(3) Rechtsgeschäfte zwischen Rechnungsprüfern und Verein bedürfen der Genehmigung durch die Generalversammlung. Im Übrigen gelten für die Rechnungsprüfer die Bestimmungen des § 11 Abs. 8 bis 10 sinngemäß.

 • 16: SCHIEDSGERICHT

 

(1) Zur Schlichtung von allen aus dem Vereinsverhältnis entstehenden Streitigkeiten ist das vereinsinterne Schiedsgericht berufen. Es ist eine „Schlichtungseinrichtung“im Sinne des Vereinsgesetzes 2002 und kein Schiedsgericht nach den §§577 ff ZPO.

(2) Das Schiedsgericht setzt sich aus drei ordentlichen Vereinsmitgliedern zusammen.Es wird derart gebildet, dass ein Streitteil dem Vorstand ein Mitglied als Schiedsrichter schriftlich namhaft macht. Über Aufforderung durch den Vorstand binnen sieben Tagen macht der andere Streitteil innerhalb von 14 Tagen seinerseits ein Mitglied des Schiedsgerichts namhaft. Nach Verständigung durch den Vorstand innerhalb von sieben Tagen wählen die namhaft gemachten Schiedsrichter binnen weiterer 14 Tage ein drittes ordentliches Mitglied zum/zur Vorsitzenden des Schiedsgerichts. Bei Stimmengleichheit entscheidet unter den Vorgeschlagenen das Los. Die Mitglieder des Schiedsgerichts dürfen keinem Organ – mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, dessen Tätigkeit Gegenstand der Streitigkeit ist.

(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs bei Anwesenheit aller seiner Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Es entscheidet nach bestem Wissen und Gewissen. Seine Entscheidungen sind vereinsintern endgültig.

 • 17: FREIWILLIGE AUFLÖSUNG DES VEREINS

 

(1) Die freiwillige Auflösung des Vereins kann nur in einer Generalversammlung und nur mit Zweidrittelmehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden.

(2) Diese Generalversammlung hat auch – sofern Vereinsvermögen vorhanden ist – über die Abwicklung zu beschließen. Insbesondere hat sie einen Abwickler zu berufen und Beschluss darüber zu fassen, wem dieser das nach Abdeckung der Passiven verbleibende Vereinsvermögen zu übertragen hat. Dieses Vermögen2 soll, soweit dies möglich und erlaubt ist, einer Organisation zufallen, die gleiche oder ähnliche Zwecke wie dieser Verein verfolgt, sonst Zwecken der Sozialhilfe.